ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

Topic-icon Ασφαλιστικά μέτρα-Προσωρινή ρύθμιση-Πυλωτή-Χώροι στάθμευσης

Περισσότερα
6 Χρόνια 4 Μήνες πριν - 6 Χρόνια 4 Μήνες πριν #46 από mikeconom
Αναγνωρίζεται προσωρινώς σε ιδιοκτήτη διαμερίσματος, που δεν είχε αγοράσει θέση, το δικαίωμα για ελεύθερη και ανεμπόδιστη σύγχρηση θέσεως σταθμεύσεως στη πυλωτή, που με τη σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας έχει ορισθεί ως ανεξάρτητη και διηρημένη ιδιοκτησία, και έχει αποκτηθεί από τρίτο μη ένοικο της πολυκατοικίας. Απαγόρευση προσβολής της προσωπικότητας.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 1473/2012

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 141133/2010

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ: 12612/2010

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τον Δικαστή Σωκράτη Γαβαλά Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε με κλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Συνεδρίασε, δημόσια, στο ακροατήριο του, την 09-12-2011, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

(Α) Των αιτούντων: (1) ….,

(2) …, αμφοτέρων κατοίκων Λυκαβηττού Αθηνών (οδός …, και

(3) …., κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός ..., από τους οποίους οι δύο πρώτοι παραστάθηκαν μετά και ο τρίτος διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους Δημητρίου Κ. Ρήγα (AM, Δ ΣΑ 27730).

Tης Καθ' ης η αίτηση: …, κατοίκου Αθηνών, οδός …, η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Κ. Αβραάμ(ΑΜ. Δ.Σ.Α. 13597).

(Β) Της Ανταιτούσας: …. κατοίκου Αθηνών (οδός ,,), η οποία παραστάθηκε μετά,, του πληρεξούσιου Δικηγόρου της Δημητρίου Κ. Αβραάμ (AM. Δ.Σ.Α. 13597)

Των Καθ' ων η ανταίτηση: (1) ,,,

(2) .... αμφοτέρων κατοίκων

Λυκαβηττού Αθηνών, οδός ... και

(3) ... κατοίκου Παλαιού Ψυχικού Αττικής, οδός ,,,, από τους οποίους οι δύο πρώτοι παραστάθηκαν μετά και ο τρίτος διά του πληρεξούσιου Δικηγόρου τους

Δημητρίου Κ. Ρήγα (AM. Δ. Σ. Α. 27730).

Οι υπό στοιχεία (Α) Αιτούντες άσκησαν την από 27 Ιουλίου 2010 αίτηση τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου (Γ.Α.Κ.) 141133/12612/2010 και προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 09ης Φεβρουαρίου 2011, οπότε αναβλήθηκε, αρχικά, με κοινό αίτημα των διαδίκων για τη δικάσιμο της 28ης Ιουνίου 2011 και, στη συνέχεια, για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Η υπό στοιχεία (Β) Ανταιτούσα, κατά τη συζήτηση της υπό στοιχεία (Α) αίτησης, με δήλωση του πληρεξούσιου Δικηγόρου της άσκησε προφορικά ανταίτηση, με ταυτόσημο περιεχόμενο με αυτό της από 25 Αυγούστου 2010 αίτησης της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό κατάθεσης δικογράφου (Γ. Α. Κ.) 149769 /13938 /2010 και προσδιορίστηκε, αρχικά, για τη δικάσιμο της 09ης Φεβρουαρίου 2011, οπότε αναβλήθηκε, για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, πλην, όμως, ενώπιον άλλου Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, και λόγω αδυναμίας συνεκδίκασής τους, η συζήτηση αυτής ματαιώθηκε, και, ακολούθως, περιελήφθη υπό τον τύπο ανταίτησης στο σχετικό σημείωμά της.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στις αιτήσεις τους, όπως και στα σημειώματα, που κατέθεσαν, κατά την χορηγηθείσα σε αυτούς προθεσμία.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

(I) Όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 του ίδιου ως άνω Κώδικα, τα Δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή προκειμένου να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος, που μπορεί να εξαρτάται από αίρεση ή προθεσμία, ή τη ρύθμιση μίας κατάστασης και να το μεταρρυθμίζουν ή να το ανακαλούν, ανάλογα. Με την εν λόγω διάταξη υποδηλώνονται τα επείγοντα εκείνα μέτρα, που, εξαιτίας του κινδύνου από οποιαδήποτε αναβολή, είτε διασφαλίζουν τη μελλοντική ικανοποίηση του δικαιώματος είτε την προσωρινή επιδίκαση δικαιώματος είτε την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης, με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται σε τελολογικό σύνδεσμο προς την κύρια δίκη, από την έκβαση της οποίας αυτά εξαρτώνται (77. Γέσιου Φαλτσή, Ελλ. Δνη 34/253, Μητσόπουλος, 34-408 Του ιδίου, Αρμ. 43/429). Για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων με τη μορφή της παροχής έννομης προστασίας, απαιτεί ο Νόμος, ως απαραίτητες προϋποθέσεις, την ύπαρξη δικαιώματος και τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή επικείμενου κίνδυνου, η έλλειψη των οποίων καθιστά απορριπτέα την αίτηση (Β. Βαθρακοκοίλης Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ’ άρθρο)-Τόμος Δ σελ. 23 με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Στην αίτηση πρέπει να γίνεται, έστω και συνοπτικά, αναφορά των πραγματικών περιστατικών, που πιθανολογούν τη συνδρομή του επικείμενου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης, διαφορετικά, αυτή απορρίπτεται, ως αόριστη. Η επείγουσα περίπτωση πρέπει να συντρέχει, όταν πρόκειται να διαταχθεί προσωρινή ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος, δηλαδή, για την προσωρινή επιδίκαση της απαίτησης (άρθρα 728 και επ. Κ.Πολ.Δ) και την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης (άρθρα 731 και επ. Κ.Πολ.Δ), ενώ επικείμενος κίνδυνος πρέπει να συντρέχει, όταν πρόκειται να διαταχθούν τα υπόλοιπα ασφαλιστικά μέτρα, δηλαδή, εγγυοδοσία (άρθρα 704 και επ. Κ.Πολ.Δ), προσημείωση υποθήκης (άρθρα 706 και επ. Κ.Πολ.Δ), συντηρητική κατάσχεση άρθρα (707 και επ. Κ.Πολ.Δ), δικαστική μεσεγγύηση (άρθρο 725 Κ.Πολ.Δ), και σφράγιση (άρθρο 737 Κ.Πολ.Δ). Η ύπαρξη δικαιώματος συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (Κεραμέα-Πολυζωγόπουλου : ΙΔΜΕ 3/258-259* Παναγόπουλο: Δ 15/1449). Ενόψει της γενικής και χωρίς διακρίσεις, διατύπωσης της προκείμενης διάταξης, οποιοδήποτε δικαίωμα ή οποιαδήποτε έννομη σχέση, που αναγνωρίζεται από το ουσιαστικό δίκαιο και εμπίπτει στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 εδ. α Κ.Πολ.Δ. μπορεί, καταρχήν να προστατευθεί με ασφαλιστικά μέτρα, για την εξασφάλιση της ικανοποίησης του δικαιούχου, αν υπάρχει κίνδυνος υλικής ματαίωσης μέχρι την επίτευξη εκτελεστού τίτλου. Επείγουσα περίπτωση συντρέχει, όταν υπάρχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του ασφαλιστέου δικαιώματος από το φερόμενο ως δικαιούχο πρόσωπο αυτού, διότι με την πάροδο του χρόνου, πρόκειται να επέλθει βλάβη οποιασδήποτε φύσης είτε στην υλική φύση του αντικειμένου είτε

δικαιούχο (Α. Π. 129/1973 ΝοΒ 21/889 Π. Τζίφρας: ΝοΒ 19/1189 επ. Α. Μαργαρίτης: Αρμ. 34/139-140), ενώ επικείμενος κίνδυνος αφορά στην επερχόμενη ματαίωση του ασφαλιστέου δικαιώματος, οπότε, αν αυτός δεν αποτραπεί, θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε βάρος του καθ' ου η αίτηση οφειλέτη, μετά την περάτωση της διαγνωστικής δίκης και την απόκτηση εκτελεστού τίτλου από τον αιτούντα. Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι είναι νόμιμη η αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης σε περίπτωση προσβολής της προσωπικότητας με επιστολές εξυβριστικού, απειλητικού και εκβιαστικού περιεχομένου περιεχομένου (Μ.Π.Πειρ. 314/1985 ΝοΒ 33/681) στην περίπτωση εκείνη, κατά την οποία παρουσιάζεται διάρκεια σε μία τέτοια έννομη σχέση (Μ.Π.Α 15611/1989 Δ 21/874 Μ.Π.Α. 702/1981 ΝοΒ 29/1301) Πέραν τούτου, γίνεται δεκτό ότι είναι η δυνατή η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και στην περίπτωση παραβίασης του Γενικού οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), όπως σε παρεμπόδιση της χρήσης κοινόκτητου ή κοινόχρηστου χώρου (Α.Π. 259/1971 ΝοΒ 19.853* Π.Πρωτ. Αθ. 702/1981 ΝοΒ 29.301). Ωστόσο, η λήψη ασφαλιστικού μέτρου σε μία τέτοια περίπτωση υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, όπως: (α) με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων δεν πρέπει να παραβιάζεται η συνταγματικώς διασφαλισμένη αρχή του σεβασμού της αξίας της ανθρώπινης προσωπικότητας (Συντ. 2 παρ.1), γι' αυτό και δεν είναι επιτρεπτή η διάταξη της συντηρητικής προσωπικής κράτησης του οφειλέτη, ως ασφαλιστικού μέτρου, (β) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ακραία όριά της, δηλαδή, να μην είναι καταχρηστική, (γ) να μην δημιουργούνται αμετάκλητες καταστάσεις, οι οποίες να αποτελούν εμπόδιο στην πραγμάτωση της οριστικής δικαστικής προστασίας (άρθρο 692 παρ. 4 Κ.Πολ.Δ), (δ) το μέτρο να διατάσσεται σε σχέση με ιδιωτική διαφορά και (ε) το μέτρο δεν πρέπει να αφορά απαίτηση για την παροχή χρημάτων ή άλλων πραγμάτων, που είναι δεκτική προσωρινής επιδίκασης (άρθρο 728 Κ.Πολ.Δ) ούτε για ενέργεια ή ανοχή υλικής πράξης ή παράλειψης οποιασδήποτε πράξης, η οποία εντάσσεται στο ρυθμιστικό πεδίο της διάταξης του άρθρου 734 Κ.Πολ.Δ. (σχετικά με τη νομή ή κατοχή κινητού πράγματος) (Β. Βαθρακοκοίλης: Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Ερμηνευτική-Νομολογιακή Ανάλυση (κατ' άρθρο)-Τόμος Δ, σελ. 319 Κ.Πολ.Δ. με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Τέλος, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ 1, 2 παρ. 1,5 και 13 Ν. 3741/29, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα με το άρθρο 54 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα, συνάγεται ότι, στην περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ιδρύεται κυρίως μεν διακεκριμένη κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπόμενης δε και αναγκαστικής συγκυριότητας, που αποκτάται αυτοδίκαια, κατ' ανάλογη μερίδα, στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση μετά των οποίων περιλαμβάνεται, κατά ενδεικτική στις διατάξεις αυτές απαρίθμηση, το έδαφος, οι αυλές κλπ. Ο προσδιορισμός των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων αυτών μερών γίνεται είτε με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία είτε με ιδιαίτερες συμφωνίες όλων των οροφοκτητών, κατά τα άρθρα 4 παρ. 1, 5 και 13 του Ν. 3741/1929. Αν τούτο δεν γίνει, αν, δηλαδή, δεν ορίζεται τίποτα από την ως άνω δικαιοπραξία ούτε με ιδιαίτερες συμφωνίες, τότε, ισχύει ο προσδιορισμός, που προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις. Το ίδιο συμβαίνει, ήτοι, ισχύει ο προσδιορισμός, που προβλέπεται από τις αναγκαστικού δικαίου πολεοδομικές διατάξεις, όταν οι παραπάνω δικαιοπραξίες και συμφωνίες αντίκεινται στις διατάξεις αυτές, όταν, δηλαδή, ο καθορισμός των κοινοχρήστων, κατ' έκταση και περιεχόμενο, με βάση τις παραπάνω διατάξεις, αντίκειται σε ρητή πολεοδομική διάταξη, η οποία απαγγέλει, κατά τρόπο ρητό ή εμμέσως αλλά με σαφήνεια, ακυρότητα. Τέτοια διάταξη Νόμου είναι εκείνη του άρθρου 1 και 5 εδαφ. τελευταίο του Ν. 960/1979 για επιβολή υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981. Κατά την τελευταία αυτή διάταξη του Νόμου, οι τυχόν δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης στον ελεύθερο χώρο του κτιρίου, όταν τούτο ανεγείρεται σε υποστυλώματα PILOTIS. κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, δεν μπορούν να αποτελέσουν διηρημένες ιδιοκτησίες. Δηλαδή, από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, όταν η οικοδομή ανεγείρεται με άδεια και υπό το πολεοδομικό σύστημα της αφέσεως του ισογείου χώρου ακαλύπτου, ο ακάλυπτος αυτός χώρος δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διηρημένων ιδιοκτησιών, στις οποίες, νόμιμα, μπορεί να συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα ενός ή περισσοτέρων ιδιοκτητών, είτε αυτοί είναι οροφοκτήτες ή τρίτοι αλλά θα παραμείνει κοινόχρηστος, με την έννοια του χώρου στον οποίο αποκτάται αυτοδίκαια συγκυριότητα, εφόσον υπάρχει οριζόντια ιδιοκτησία σε όροφο οικοδομής ή σε διαμέρισμα και, παρεπόμενα, αναγκαστική συγκυριότητα των οροφοκτητών, κατ' ανάλογη μερίδα τούτων σε κοινόχρηστο αυτού χώρου, που χρησιμεύει σε κοινή από όλους τους οροφοκτήτες χρήση. Ενόψει τούτων, η συμφωνία των οροφοκτητών για κατάργηση του κοινοχρήστου χαρακτήρα της PILOTIS και η μεταβίβαση του χώρου αυτής σε τρίτο, κατά διηρημένες ιδιοκτησίες, αντίκειται με την παραπάνω αναγκαστικού δικαίου πολεοδομική διάταξη του Ν. 1221/81, με συνέπεια να καθίσταται άκυρη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 174 Α.Κ. Εφόσον ο χώρος αυτός δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διηρημένης ιδιοκτησίας δεν είναι δεκτικός και συστάσεως διακεκριμένου εμπραγμάτου δικαιώματος, όπως πραγματικής δουλείας, με το οποίο θα απέβαλε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα της και, ως εκ τούτου, η σχετική δικαιοπραξία με την οποία επιχειρείται κάτι τέτοιο πάσχει από ακυρότητα για τους ίδιους ως άνω λόγους. Η παραπάνω ακυρότητα είναι απόλυτη και μπορεί να προταθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, ακόμα, δε, και από τον αντισυμβαλλόμενο (Ολ ΑΠ 5/1991 Ελλ. Δνη 32,750,Ολ ΑΠ 23/2000 ΕλλΔνη 42,58 ΑΠ 185/1996 ΑΠ 448/1996 ΕλλΔνη 37, 596, 600, ΑΠ 396/97 ΕΕΝ 1998, 553, ΑΠ 353/1997 ΕΕΝ 1998, 535 ΑΠ 200/97 ΕΕΝ 1998, 476 ΕφΑΘ 101/2003 ΝοΒ 51,1253 κλπ.) Με ιδιαίτερη συμφωνία των συνιδιοκτητών μπορεί, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 13 Ν. 3741/1929, να παραχωρηθεί, κατά τρόπο έγκυρο, η χρήση του κοινοχρήστου χώρου της πιλοτής αποκλειστικά σε έναν ή ορισμένους ιδιοκτήτες ορόφου ή διαμερίσματος μόνον, όμως, της ίδιας οικοδομής. Ο με το παραπάνω περιεχόμενο περιορισμός της χρήσης του χώρου αυτού από τους λοιπούς οροφοκτήτες επιβάλλεται από τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 εδ. Α-β, 5 του Π. Δ. 1340/1981, συνίσταται, δε, στην υποχρέωση των συνιδιοκτητών σε οικοδομές, που ανεγείρονται με άδεια από το αρμόδιο πολεοδομικό Γραφείο και με το σύστημα της άφεσης του ισογείου χώρου ακαλύπτου να εξασφαλίσει είτε σε ακάλυπτο είτε σε καλυμμένο (Μεταξύ των υποστηλωμάτωντης οικοδομής) χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων των συνιδιοκτητών της οικοδομής (ΑΠ 101/ 2003 ΝοΒ 51, σελ. 1238). Τέλος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 960/1979, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάσταση του με το άρθρο 1 του Ν. 1221/1981 για την ανέγερση κάθε κτιρίου επιβάλλεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, για δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκίνητων, σύμφωνα με τις διατάξεις του συγκεκριμένου Νόμου και κατά την παρ. 3 του ιδίου άρθρου: ... οι χώροι σταθμεύσεως αυτοκινήτων ανήκουν κατά κυριότητα εις τον κύριον ή τους συγκυρίους του εξυπηρετουμένου κτιρίου κλπ. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η αυτοτελής μεταβίβαση της κυριότητας ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος επί του τοιούτου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων, εάν υπέρ του δια του χώρου τούτου εξυπηρετούμενου κτιρίου ή διηρημένης ιδιοκτησίας εξασφαλίζεται συμφώνως προς τις ειδικώτερες προϋποθέσεις της παρ. ταύτης έτερος εν λειτουργία τοιούτος χώρος πληρών τις απαιτήσει του παρόντος Νόμου. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι οι χώροι σταθμεύσεως αυτοκινήτων ανήκουν, κατά κυριότητα, στον κύριο ή τους συγκυρίους του εξυπηρετουμένου κτιρίου η κάθε διηρημένης ιδιοκτησίας αυτού και όχι σε τρίτους, προς τους οποίους απαγορεύεται η μεταβίβαση των χώρων αυτών, εκτός εάν εξασφαλίζεται για το εξυπηρετούμενο κτίριο άλλος σε λειτουργία τέτοιος χώρος που να πληροί τις απαιτήσεις του ως άνω Νόμου (ΑΠ 706/1996 ΕΕΝ 1997 σελ 53). Εξάλλου για τον καθορισμό του απαιτουμένου αριθμού θέσεων σταθμεύσεως αυτοκινήτων αναλόγως της χρήσεως και του μεγέθους των κτιρίων σε περιοχές εντός της μείζονος περιοχής πρωτευούσης βάσει του ΠΔ 1340/81 δεν προβλέπεται θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου για επιφάνεια μικρότερη από 40 τμ. ενώ στην επιφάνεια του κτιρίου για τον υπολογισμό των θέσεων σταθμεύσεως δεν συνυπολογίζονται και οι εν γένει βοηθητικοί χώροι. Επομένως, κατανομή των θέσεων του αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο της πυλωτής της οικοδομής, ώστε να εξασφαλίζεται θέση σταθμεύσεως αυτοκινήτου σε υπόγεια χωρίς λειτουργική ανεξαρτησία μικρή αποθήκη επιφανείας μικρότερης από 40 τμ. που αποτελεί βοηθητικό χώρο διαμερίσματος και η μη εξασφάλιση θέσης στάθμευσης του αυτοκινήτου στο διαμέρισμα με συνακόλουθο και παρεπόμενο την παντελή στέρηση του ιδιοκτήτης διαμερίσματος ορόφου από τη. χρήση της πυλωτής αντίκειται στον από τις άνω πολεοδομικές διατάξεις επιβαλλόμενο περιορισμό της κυριότητας. Κατ' ακολουθία, είναι άκυρη είναι και, ως εκ τούτου, θεωρείται ως μη γενομένη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 και 180 Α.Κ. (ΑΠ 2155/2009 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Δ ΣΑ, Α. Π. 448/96, Εφ. Αθ. 8600/2000 Ελλ. Δνη 43, 500 Εφ. ΑΘ 7337/1999 ΕΔΠ 2001/211, Εφ. Αθ. 101/2003 ΝοΒ 51,1238). Αλλωστε, έχει κριθεί ότι ο χώρος της πυλωτής ή ανοικτά τμήματα του χώρου αυτού δεν είναι δυνατό ούτε πριν από τη θέση σε ισχύ των Ν. 960/1979 και 1221/1981, αντίστοιχα, να αποτελέσουν αντικείμενο διαιρεμένης ιδιοκτησίας και κατά συνέπεια, οι χώροι της πυλωτής ανήκαν και τότε στα κοινόκτητα και κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής, στα οποία μπορούσε μόνο να παραχωρηθεί με τη συστατική της οροφοκτησίας δικαιοπραξία ή με μεταγενέστερη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών, η οποία πρέπει να καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί- δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων της ίδιας οικοδομής κατ' εφαρμογή των άρθρων 4 παρ 1 και 13 του Ν ,3741/1929 (Ολ ΑΠ 23/2000 ΝοΒ 49 σελ. 604, ΑΠ 1493/2001 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΣΑ).

(II) Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτησή τους, οι υπό στοιχεία (Α) αιτούντες εκθέτουν ότι, με βάση το υπ' αριθμόν 2514/1978 προσύμφωνο και εργολαβικό αντάλλαγμα της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας … σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 2617/1978 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού Πολυκατοικίας, περιήλθε στην κυριότητα της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία: «…και Σια Ο.Ε.» το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας στην υπό στοιχεία Ρ-5 θέση στάθμευσης (Parking) του ισογείου, αποτελούμενη από ένα χώρο, επιφάνειας 17 τ.μ., όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται στην κρινόμενη αίτηση. Ότι, στη συνέχεια, με το υπ' αριθμόν 11.316/2009 συμβόλαιο για «Πώληση πάρκινγκ του Ν. 3741/1929» της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, η ως άνω εταιρεία μεταβίβασε, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, την παραπάνω θέση στάθμευσης στον τρίτο (3°) από αυτούς, κατά τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες, που διαλαμβάνονταν σε αυτό. Ότι η καθ' ης η αίτηση, από το έτος 2007 άρχισε να χρησιμοποιεί τη θέση στάθμευσης, αυθαίρετα και χωρίς να έχει το προς τούτο δικαίωμα, αποβάλλοντας τον τελευταίο από την νομή, γεγονός, που είχε, ως συνέπεια, να αρχίσει δικαστική διαδικασία για αναγνώριση του δικαιώματος του. Ότι, εξαιτίας της ενέργειας του αυτής να διασφαλίσει τα δικαιώματα του, η καθ' ης η αίτηση προέβη σε σωρεία δικαστικών ενεργειών, που με λεπτομέρεια περιγράφονται στην κρινόμενη αίτηση τους (υποβολή έγκλησης-μήνυσης, αγωγής), ενώ, παράλληλα, επιδόθηκε σε απαξιωτικές για το πρόσωπο τους ενέργειες, δημιουργώντας επεισόδια στην πυλωτή. Ότι, παράλληλα, η καθ' ης η αίτηση ισχυρίζεται ενώπιον των αστυνομικών Αρχών, ότι οι τίτλοι τους αναφορικά με την παραπάνω θέση στάθμευσης είναι παράνομοι, με συνέπεια να μην έχουν αποκτήσει οι αιτούντες ίδιον δικαίωμα κυριότητας σε αυτήν και να καλούνται στα Αστυνομικά Τμήματα Ψυχικού και Εξαρχείων, αντίστοιχα, όπου τους απευθύνονται συστάσεις, κατόπιν παραγγελιών του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Ότι οι ενέργειες αυτές είναι προσβλητικές για την τιμή και υπόληψη τους. Επικαλούμενοι κατεπείγουσα περίπτωση, ζητούν να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και, συγκεκριμένα, να υποχρεωθεί η καθ' ης αίτηση να παραλείπει τέτοιου είδους προσβλητικές πράξεις για το μέλλον, επαπειλούμενης σε βάρος της χρηματικής ποινής 10.000,00 Ευρώ (Ε) και προσωπικής κράτησης ενός (1) έτους. Τέλος, δε, ζητούν να καταδικαστεί αυτή στη δικαστική δαπάνη τους.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αυτό το αίτημα, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά, εισάγεται, προκειμένου να συζητηθεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682-703 Κ.Πολ.Δ., ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο καθίσταται καθ' ύλην αλλά και κατά τόπο αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 683 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.. Είναι, δε, πλήρως ορισμένη, καθώς περιέχει το σύνολο των αξιούμενων περιστατικών, ως στοιχείων/ δικαιοπαραγωγικών όρων του πραγματικού των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου (διατάξεις άρθρων του Αστικού Κώδικα), σύμφωνα με την απολύτως κρατούσα στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου θεωρία της λειτουργίας του κανόνα δικαίου του προσδιορισμού του επίδικου δικαιώματος, σε αντίθεση με τη θεωρία της εξατομίκευσης (Κ. Κεραμεύς: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, (Γενικό Μέρος), (1986), σελ. 206 με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Επιπλέον, αυτή είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 914, 932 του Αστικού Κώδικα, 176, 731, 732, 947 παρ.1 Κ.Πολ.Δ, μόνον, όμως, μέχρι του ποσού των 5.900 Ευρώ (Ε), αναφορικά με την αιτούμενη χρηματική ποινή. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να ερευνηθεί, περαιτέρω, και από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

(Ill) Περαιτέρω, η …, με την κρινόμενη ανταίτηση της, εκθέτει ότι, με βάση το υπ' αριθμόν 5983/1983 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …- νόμιμα, μεταγεγραμμένο στον τόμο 3246 με αριθμό 377 του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, απέκτησε το εμπράγματο δικαίωμα κυριότητας στην υπό στοιχεία (1) οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα) του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μίας πολυώροφης οικοδομής, κείμενης στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, στη συμβολή των οδών .. και …, όπως με λεπτομέρεια περιγράφεται σε αυτήν. Ότι, λόγω της ιδιότητας της αυτής, άσκησε την από 13.04.2010 αγωγή της ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με το διαλαμβανόμενο σε αυτήν περιεχόμενο, την οποία στρέφει σε βάρος της πρώτης (1ης) και του τρίτου (3ου) των καθ' ων η αίτηση, αιτούμενη την αναγνώριση της ακυρότητας: (α) της υπ' αριθμόν 2617 /1978 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αναφορικά με

τις θέσεις στάθμευσης, (β) του με αριθ. … συμβολαίου μεταβίβασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, (β) του υπ' αριθμόν … συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, (γ) του υπ' αριθμόν … συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών … και (δ) του υπ' αριθμόν … συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, (ε) των υπ' αριθ. 11.316/2009 και 11314/2009 συμβολαίων της τελευταίας ως άνω Συμβολαιογράφου, αναφορικά με τις υπό στοιχεία Π-5 και Π-6 θέσεις στάθμευσης, αντίστοιχα, λόγω παύσης της πληρεξουσιότητας προς την παραπάνω ομόρρυθμη εταιρεία, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην αγωγή της, και να αναγνωρισθεί η ιδιότητα του κοινόκτητου και κοινόχρηστου πράγματος στους περιγραφόμενους χώρους της επίδικης πυλωτής, επικαλούμενη ακυρότητα της συμβάσεων μεταβίβασης των χώρων στάθμευσης (Π-4,α, Ρ-4 Β, Π-5 και Π-6), δεδομένου ότι δεν είναι φορείς εμπράγματου δικαιώματος κυριότητας ή και επικαρπίας σε διαμερίσματα της επίδικης πολυκατοικίας. Ότι, κατά συνέπεια, η ίδια δεν επιδίδεται σε παράνομες ενέργειες, με τις οποίες να προσβάλλεται η προσωπικότητα των καθ' ων η αίτηση. Ότι η πρώτη και ο δεύτερος των καθ' ων η αίτηση, κατά τους αναφερόμενους χρόνους, τοποθετούσαν στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου της σημειώματα με το ειδικότερα αναφερόμενο στην κρινόμενη ανταίτηση περιεχόμενο, ασκώντας, ουσιαστικά, σε βάρος της ψυχολογική πίεση, ενώ, παράλληλα, σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους. κατά τρόπο, που να παρεμποδίζει την κίνηση του δικού της οχήματος, πέραν του ότι η πρώτη (1°) και ο δεύτερος (2ος) των καθ' ων η αίτηση, την 01.06.2010 και περί ώρα 10:30 μ .μ. τοποθέτησαν σιδερένια μπάρα μέσα στην πυλωτή, γεγονός διακωλλυτικό της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων από την πλευρά της, την οποία (=μπάρα) αφαίρεσε. Ότι. παρά ταύτα, η πρώτη των καθ' ων η αίτηση τοποθέτησε καινούργια μπάρα, με συνέπεια να επιληφθεί το Α.Τ. Εξαρχείω.ν Ότι, έκτοτε, αναγκάσθηκε να απευθυνθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου ο τελευταίος να παραγγείλει τα Αστυνομικά Τμήματα Εξαρχείων και Ψυχικού, αντίστοιχα, να προβούν στις αναγκαίες συστάσεις. Ότι, παρά ταύτα, οι καθ' ων η αίτηση δεν συμμορφώθηκαν στις γενόμενες προς αυτούς συστάσεις αλλά διέπραξαν σε βάρος της αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες αναγκάστηκε να υποβάλλει την υπ' αριθμόν (Α.Β.Μ.) Γ 2009/7568/ 2009 έγκληση-μήνυσή της ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών με το διαλαμβανόμενο στην ανταίτηση περιεχόμενο. Ότι οι ενέργειες αυτές των καθ' ων η αίτηση είναι προσβλητικές για την τιμή και υπόληψη της. Επικαλούμενη κατεπείγουσα περίπτωση, ζητεί να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και, συγκεκριμένα, να υποχρεωθούν οι καθ' ων η ανταίτηση να παραλείπουν τέτοιου είδους προσβλητικές πράξεις για το μέλλον, επαπειλούμενης σε βάρος τους χρηματικής ποινής 2.000,00 Ευρώ (Ε) και προσωπικής κράτησης δύο (2) μηνών. Τέλος, δε, ζητεί να καταδικαστούν αυτοί στη δικαστική δαπάνη της.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αυτό το αίτημα, η κρινόμενη ανταίτηση, παραδεκτά, εισάγεται, προκειμένου να συζητηθεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 682-703 Κ.Πολ.Δ., ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο καθίσταται καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22, 683 παρ.1 Κ. Πολ. Δ.. Είναι, δε, πλήρως ορισμένη, καθώς περιέχει το σύνολο των αξιούμενων περιστατικών, ως στοιχείων-δικαιοπαραγωγικών όρων του πραγματικού των εφαρμοστέων κανόνων δικαίου (διατάξεις άρθρων του Αστικού Κώδικα), σύμφωνα με την απολύτως κρατούσα στο πεδίο του αστικού δικονομικού δικαίου θεωρία της λειτουργίας του κανόνα δικαίου του προσδιορισμού του επίδικου δικαιώματος, σε αντίθεση με τη θεωρία της εξατομίκευσης (Κ. Κεραμεύς: Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, (Γενικό Μέρος), (1986), σελ. 206 με τις εκεί παραπομπές στην Επιστήμη και Νομολογία). Επιπλέον, αυτή είναι νόμιμη, καθώς στηρίζεται στις διατάξεις των 7, 59, 914, 932 του Αστικού Κώδικα, 176, 731, 732, 947 παρ.1 Κ.Πολ.Δ,, μόνο μέχρι του ποσού των 5.900 Ευρώ (Ε), αναφορικά με την αιτούμενη χρηματική ποινή. Πρέπει, επομένως, η αίτηση να ερευνηθεί, περαιτέρω, και από την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Οι ανωτέρω με στοιχεία (Α)+ (Β) αιτήσεις πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας, καθώς αφορούν αξιώσεις, οι οποίες απορρέουν από το ίδιο βιοτικό συμβάν, είναι αντίθετες και υπάγονται στην ίδια διαδικασία, ενώ από τη συνεκδίκασή τους διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης (άρθρα 31, 246 και 285 Κ.Πολ.Δ).

(IV). Από τις καταθέσεις των μαρτύρων … και …, που εξετάστηκαν, ενόρκως, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, με επιμέλεια των διαδίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 Κ.Πολ.Δ. εκτιμώμενες ανάλογα με τις γνώσεις τους και το βαθμό αξιοπιστίας τους, καθώς και από το σύνολο των νομίμως προσκομιζομένων εγγράφων, έστω και αν δεν πληρούν τους όρους του Νόμου, εφόσον αναγνωρίζονται αυτά ως τέτοια από το Νόμο και είναι πρόσφορα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου τούτου, για το σχηματισμό της κρίσιμης δικανικής πεποίθησης του, (Α.Π. 500/1975 Ε.Ε.Ν. 25/50) πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι …, .. και …, ως συγκύριοι, κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου ο μεν πρώτος 234/οοο, ο, δε, δεύτερος 234/οοο και η τρίτη 532/οοο, αντίστοιχα, ενός οικοπέδου άρτιου και οικοδομήσιμου, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων στη θέση «Πινακωτά» στην βόρεια πλευρά του Λυκαβητού στη διασταύρωση των οδών .. και .. όπως τούτο εμφαίνεται στο από Μαρτίου 1978 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Γ Μηχανικού …, το οποίο έχει προσαρτηθεί στο υπ' αριθ. … συμβόλαιο της παραπάνω συμβολαιογράφου με τα αλφαβητικά στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Η.Ζ.Ε.Δ.Α, έχει έκταση 244,26 τετραγωνικά μέτρα και συνορεύει, βόρεια με τεθλασμένη πλευρά ΑΓΘΗ συνολικού μήκους είκοσι δύο μέτρων και σαράντα ενός εκατοστών (22,41) με την ιδιοκτησία πρώην … ή … εν μέρει και νυν … και αγνώστων και εν μέρει με …, νότια επί προσώπου ΑΔΕ μήκους είκοσι τριών μέτρων και εξήντα οκτώ εκατοστών, με οδό …, όπου φέρει τους αριθμούς …, ανατολικά με τεθλασμένη πλευράς ΕΖΗ μήκους εννέα μέτρων και ογδόντα πέντε εκατοστών (9,85) με ιδιοκτησία … και άλλων ιδιοκτητών και δυτικά με πρόσωπο ΑΒ μήκους έντεκα μέτρων και είκοσι εκατοστών (11,20) με οδό …, όπου φέρει τον αριθμό … συναποφάσισαν να ανεγείρουν πολυκατοικία στο συγκεκριμένο οικόπεδο, αποτελούμενη αυτή (=πολυώροφη οικοδομή) από υπόγειο, ισόγειο (υπόστυλο χώρο-πυλωτή), πρώτο όροφο, δεύτερο όροφο, τρίτο όροφο, τέταρτο σε εσοχή όροφο και δώμα (ταράτσα). Για το λόγο αυτό, με το υπ' αριθμόν … προσύμφωνο και εργολαβικό της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, ανέθεσαν στην ετερόρρυθμη Τεχνική Εταιρεία, με την επωνυμία: «….. Ε.Ε.» την ανέγερση της εν λόγω πολυκατοικίας, ως εργολήπτρια, κατά τους διαλαμβανόμενους στο προσύμφωνο αυτό όρους, την με δική της δαπάνη και μέσα ανοικοδόμηση πολυώροφης οικοδομής (πολυκατοικίας) ενιαίας, στατικά και λειτουργικά, στο παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο, ύστερα από την κατεδάφιση των υπαρχόντων σε αυτό πεπαλαιωμένων κτισμάτων, με τον όρο να παρακρατήσουν ως αντιπαροχή τα 413/οοο εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου με τις αντιστοιχούσες σε αυτά αυτοτελείς ιδιοκτησίες της εν λόγω πολυκατοικίας και να μεταβιβάσουν, ως εργολαβικό αντάλλαγμα, στην παραπάνω εργολήπτρια Εταιρεία ή σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που θα υποδεικνύονταν από αυτήν τα υπόλοιπα ποσοστά 587/οοο εξ αδιαιρέτου του όλου οικοπέδου με τις αντιστοιχούσες σε αυτά αυτοτελείς ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας αυτής. Ακολούθως, οι παραπάνω συμβαλλόμενοι (Συνοικοπεδούχοι και Εργολήπτρια Εταιρεία) συνυπέγραψαν την υπ' αριθ. … πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμό πολυκατοικίας ομοίως της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας …, μετεγγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 3014 με αριθμό 217 και υπήγαγαν την πολυκατοικία, που επρόκειτο να ανεγερθεί στις διατάξεις του Ν. 3741/1929 για την κατ' ορόφους ιδιοκτησία και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ. Με το υπ' αριθ. 2514/1978 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Ελευσίνας …., η παραπάνω εργολήπτρια εταιρεία, η οποία προήλθε από τροποποίηση της αρχικά συσταθείσας με το από 24/3//1972 ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία: «…. Ο.Ε.», κατόπιν διαδοχικών τροποποιήσεων, μετατράπηκε στην ομόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία: «… Ο.Ε.», με το από 10/3/1980 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης εταιρίας, νομίμως

δημοσιευμένο στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Με βάση την

υπ' αριθ. 2617/1978 πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμοί!0 πολυκατοικίας της Συμβολαιογράφου Ελευσίνας ….., που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στον τόμο 3014 και με αύξοντα αριθμό 217, κατά τις διατάξεις του Ν. 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ., και προς εκπλήρωση των διαλαμβανομένων στο υπ' αριθ. 2514/1978 προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο της ιδίας ως άνω Συμβολαιογράφου, η εταιρεία «…. Ε.Ε.», η οποία, στη συνέχεια, μετατράπηκε σε ομόρρυθμη εταιρεία, με την επωνυμία: «…. και Σία ΟΕ.», απέκτησε την κυριότητα σε πεντακόσια ογδόντα επτά χιλιοστά (587/οοο) εξ αδιαιρέτου στις αντιστοιχούσες σε αυτά αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες της πολυκατοικίας, που ανεγέρθη στο παραπάνω οικόπεδο. Μεταξύ των οριζοντίων ιδιοκτησιών, που περιήλθαν στην εταιρεία, με βάση την υπ' αριθ. 2617 / 1978 πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας, περιλαμβάνεται και η με στοιχεία Ρ-5 θέση στάθμευσης (Parking) του ισογείου, που, σύμφωνα με την ίδια πράξη, αποτελείται από έναν χώρο, επιφάνειας δεκαεπτά (17) τετραγωνικών μέτρων, με ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/οο τετραγωνικά μέτρα στο οικόπεδο, συμμετέχουσα στα κοινά βάρη κατά ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχουσα μία ψήφο σε σύνολο χιλίων. Ειδικότερα, στην παραπάνω σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας(Οπισθόφυλλο του 12ου φύλλου και με τον τίτλο ΙΣΟΓΕΙΟ) καταγράφονται τα ακόλουθα: Τούτο εμφαίνεται εν κατόψει εις το από Μαρτίου 1978 έτους σχεδιάγραμμα κατόψεως του Ισογείου του Πολιτικού Μηχανικού …., όπερ χαρτοσημανθέν και υπογραφέν πάρα των συμβαλλομένων και εμού προσαρτάται ώδε, αι δε αναλογίαι του αναφέρονται εις τον από Μαρτίου 1978 έτους πίνακα αναλογιών, του αυτού ως άνω Πολιτικού Μηχανικού …, όστις χαρτοσημανθείς και υπογραφείς παρά των συμβαλλομένων και εμού προσαρτάται ώδε και περιλαμβάνει την κύριαν είσοδον της πολυκατοικίας, το κλιμακοστάσιον και τας κάτωθι υπό στοιχεία Ρ-1 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-2 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-3 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-4 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-5 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-6 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-7 θέσιν πάρκινγκ, υπό στοιχεία Ρ-8 θέσιν πάρκινγκ, ανεξαρτήτους οριζοντίους ιδιοκτησίας θέσεις πάρκινγκ (Πυλωτής) των οποίων η λεπτομερής περιγραφή έχει ούτω.

1. Η υπό στοιχεία Ρ-1 θέση πάρκινγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

2. Η υπό στοιχεία Ρ-2 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

3. Η υπό στοιχεία Ρ-3 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

4. Η υπό στοιχεία Ρ-4 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα

χώρου, έχει επιφάνεια 15 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί τοο< οικοπέδου , συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

5 . Η υπό στοιχεία Ρ-5 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 17 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

6. Η υπό στοιχεία Ρ-6 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα

χώρο, έχει επιφάνεια 17 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του

οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του

οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει

ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

7. Η υπό στοιχεία Ρ-7 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο,

έχει επιφάνεια 22 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων, και

8. Η υπό στοιχεία Ρ-8 θέση πάρκιγκ Ισογείου αποτελείται από ένα χώρο, έχει επιφάνεια 22 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου ένα χιλιοστό (Ι/οοο), αναλογούντα σε 0,24/ οο τμ. επί του οικοπέδου, συμμετέχει στα κοινά βάρη κατά το ένα χιλιοστό (Ι/οοο) και έχει ψήφους μία (I) επί συνόλου χιλίων.

Ακολούθως, με την υπ' αριθ. 4526/16.03.1981 πράξη τροποποίησης της ίδιας ως άνω Συμβολαιογράφου, μετεγγραμμένη στα βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 3159 με αριθμό 414, αφαιρέθηκαν οκτώ 8 τετραγωνικά μέτρα από την Ρ-3 θέση σταθμεύσεως, που προστέθηκαν στην υπό στοιχεία Ρ-4 θέση σταθμεύσεως, η οποία έλαβε έκταση 23 τμ. Και, στη συνέχεια, αυτή διαιρέθηκε σε δύο επιμέρους θέσεις, ήτοι, τις θέσεις Ρ-4 α και Ρ-4 β. Συγκεκριμένα:

7. Η ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία Ρ-3 θέση στάθμευσης Ισογείου αποτελείται από έναν χώρο επιφάνειας 7 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου Ι/οοο.

8. Η ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία Ρ-4α θέση , η οποία αποτελείται από ένα ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 11,50 τμ.,ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 0,5/οοο και

9. Η ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία Ρ-4 β θέση , η οποία αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει επιφάνεια 11,50 τμ., ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου στο οικόπεδο 0,5/οοο κλπ

10. Την υπό στοιχεία Ρ-5 θέση στάθμευσης νεμόταν, χρησιμοποιούσε και, γενικά, εκμεταλλευόταν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, ήτοι, από το χρόνο περιέλευσής της σε αυτήν, η παραπάνω εταιρεία, ασκώντας όλες τις προσιδιάζουσες στον αληθή κύριο, νομέα και κάτοχο πράξεις νομής και κατοχής μέσω του πρώτου των αιτούντων ομόρρυθμο εταίρο, για τη στάθμευση οχημάτων της ιδιωτικής χρήσης.

Ακολούθως, με το υπ' αριθ. … συμβόλαιο για «Πώληση πάρκινγκ Ν. 3741/1929» της Συμβολαιογράφου Αθηνών …, η επίδικη θέση στάθμευσης μεταβιβάστηκε, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, από την εταιρεία «…. και Σία ΟΕ», εκπροσωπούμενη νομίμως από τον τρίτο από τους αιτούντες, ομόρρυθμο εταίρο, διαχειριστή και εκπρόσωπό της, στον τρίτο των αιτούντων, αντί τιμήματος 7.140,00 €. Το συμβόλαιο αυτό μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών στον τόμο 4872, με αύξοντα αριθμό 207 του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών. Στη σύνταξη του παραπάνω συμβολαίου συμβλήθηκαν με αυτοσύμβαση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 235 Α.Κ. από το μέρος των πωλητών η ομόρρυθμη Τεχνική Εταιρεία, με την επωνυμία «…. & ΣΙΑ Ο.Ε.». δηλαδή, η παραπάνω εργολήπτρια εταιρεία, εκπροσωπούμενη από τον πρώτο (1°) των αιτούντων διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, ως πληρεξούσια των οικοπεδούχων … και …, με βάση εντολή και πληρεξουσιότητα, που της δόθηκε με το υπ' αριθμόν … προσύμφωνο και εργολαβικό και ο … ως πληρεξούσιος της οικοπεδούχου …, δυνάμει του υπ' αριθ. 11273/ 2009 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών … και από το άλλο μέρος ο πρώτος (1ος) των καθ' ων η ανταίτηση, ως αγοραστής, και ταυτόχρονα, ως διαχειριστής και εκπρόσωπος της εκ τρίτου συμβαλλόμενης ως εργολήπτριας ομόρρυθμης τεχνικής εταιρείας, με την επωνυμία: «…. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», μολονότι ο εκ των οικοπεδούχων … είχε αποβιώσει δεκατέσσερα (14) έτη πριν από τη σύνταξη του παραπάνω αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και, ως εκ τούτου, είχε παύσει λόγω του θανάτου του η δοθείσα από αυτόν πληρεξουσιότητα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 223 το
Last edit: 6 Χρόνια 4 Μήνες πριν by mikeconom.

Παρακαλούμε Σύνδεση ή Δημιουργία λογαριασμού για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.