ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΩΡΕΣ

  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ  2
 
  ei fi ei*fi ΩΡΕΣ ei*ΩΡΕΣ  ΤΥΠΟΣ  ΟΦΕΙΛΗ  ΠΑΓΙΟ
Α1 0,0663 0,26 0,0172 7 0,4641  3,24612  14,21  7,55
Α2 0,0560 0,36 0,0202 23 1,288  6,24085  27,33  8,83
Α3 0,1128 0,35 0,0395 29 3,2712  14,6781  64,27  17,29
Β1 0,0581 0,31 0,0180 66 3,8346  14,3792  62,96  7,89
Β2 0,0388 0,27 0,0105 3 0,1164  1,42941  6,26  4,59
Β3 0,0637 0,31 0,0197 33 2,1021  8,86993  38,84  8,65
Γ1 0,0569 0,41 0,0233 16 0,9104  5,31916  23,29  10,22
Γ2 0,1084 0,4 0,0434 0 0  4,336  18,99  18,99
Γ3 0,1078 0,35 0,0377 11 1,1858  7,66261  33,55  16,52
Δ1 0,0740 0,21 0,0155 64 4,736  17,0888  74,83  6,80
Δ2 0,0725 0,31 0,0225 1 0,0725  2,48531  10,88  9,84
Ε1 0,0924 0,31 0,0286 30 2,772  11,957  52,36  12,54
Ε2 0,0923 0,25 0,0231 0 0  2,3075  10,10  10,10
ΣΥΝΟΛΑ 1,0000 4,1 0,3193  283  20,7531  100  437,87  139,80
 
ΕΣΠΘ 0,6807   (1-Σei*fi)      
437,87 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
   
 
                    ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΩΡΕΣ ΤΥΠΟΣ 2
[ fi * ei + mi/Σmi * ( 1-Σfi*ei ) ] * 100          ΟΠΟΥ Mi = ei * Ωi
ΟΦΕΙΛΗ=ΤΥΠΟΣ * ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΠΑΓΙΟ=ei*fi*ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Η οφειλή περιλαμβάνει και το Πάγιο
 
(ΔΑΠΑΝΗ.ΝΕΤ) ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ 2109578721