ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

SOFTWARE DEVELOPMENT

 

 ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ  3  
 
  ei fi ei * fi ΩΡΕΣ ΤΥΠΟΣ ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΓΙΟ
Α1 0,079 0,26 0,0205  3  3,87906  11,06  5,85
Α2 0,087 0,26 0,0226  11  8,95387  25,52  6,45
Β1 0,102 0,35 0,0357  15  12,6953  36,18  10,17
Β2 0,132 0,39 0,0515  10  11,2315  32,01  14,67
Γ1 0,102 0,35 0,0357  10  9,65352  27,51  10,17
Γ2 0,132 0,39 0,0515  7  9,40646  26,81  14,67
Δ1 0,102 0,35 0,0357  6  7,22011  20,58  10,17
Δ2 0,132 0,39 0,0515  31  24,0069  68,42  14,67
Ε1 0,132 0,29 0,0383  15  12,9533  36,92  10,91
ΣΥΝΟΛΑ 1,0000 3,03 0,3430  108  100  285,00  97,75
 
ΕΣΠΘ 0,6570  (1-Σei*Fi)
285,00 ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
 
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΙΔΕΣ ΤΥΠΟΣ 3
[ fi * ei + mi/Σmi * ( 1-Σfi*ei ) ] * 100  ΟΠΟΥ Mi = Ωi
ΟΦΕΙΛΗ=ΤΥΠΟΣ*ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ / 100
ΠΑΓΙΟ=ei*fi*ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Η οφειλή περιλαμβάνει και το Πάγιο
 
(ΔΑΠΑΝΗ.ΝΕΤ) ΓΝΩΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ Τηλ 2109578721